ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Ondernemer: de eenmanszaak Angel Whispers, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer xxxxxxx
- Gebruiker: de persoon die het platform van angelwhispers.nl bezoekt en/of gebruik maakt van de via het platform angelwhispers.nl aangeboden diensten en of producten van de spirituele coaches
- Overeenkomst: de overeenkomst tot het verlenen van diensten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden
- Website: het online platform waar de dienstverlening plaatsvindt: www.angelwhispers.nl
- Spirituele Coach: de persoon die onafhankelijk en op zelfstandige basis rechtstreeks diensten aanbiedt via het platform van angelwhispers.nl waarmee gebruiker in contact kan komen
- Privacy voorwaarden: de voorwaarden van ondernemer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens


Artikel 2: Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn, bij uitsluiting van ieder andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ondernemer en gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen

2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand doordat de consument een account aanmaakt op de website angelwhispers.nl


Artikel 4: Dienstverlening

1. De dienstverlening van ondernemer bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om contact met een spirituele coach te leggen met betrekking tot het verkrijgen van paranormale inzichten, alsmede het verlenen van diensten, coaching en het geven van advies en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling

2. De dienstverlening is puur bedoeld voor entertainment doeleinden en aan de verkregen inzichten kunnen op geen enkele manier rechten aan worden ontleend. Ondernemer kan aanvullende eisen stellen aan gebruiker die van de dienstverlening gebruik wil maken. Deze eisen worden op de website vóór het aangaan van de overeenkomst duidelijk vermeld

3. Via het platform van angelwhispers.nl kunnen volledige telefoonconsulten worden ingekocht van 20, 40, 60, 80 of 100 minuten. Restitutie op resterende minuten is uitgesloten

4. Het platform van Angel Whispers en de diensten die worden aangeboden via het platform van angelwhispers.nl, zijn toegankelijk voor iedere persoon van 16 jaar of ouder

5. Angel Whispers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor adviezen, consulten die door de spirituele coaches worden gegeven. Alle spirituele coaches werken op zelfstandige en onafhankelijke basis

6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn zijn of haar account en bijbehorende pincode welke per email wordt geleverd. Gebruiker dient hiervoor zelf een correct en juist emailadres in te voeren in zijn of haar account op het platform van angelwhispers.nl

7. Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor een goede telefoonverbinding wanneer hij of zij een telefoon consult heeft besteld bij het platform van angelwhispers.nl

8. Angel Whispers kan alleen garant staan voor credits consulten wanneer je als consument alle gegevens juist invult op de website www.angelwhispers.nl en beschikt over een goede telefoon verbinding. Bij het onjuist invullen van de gegevens en/of geen goede telefoon verbinding verlenen wij geen restitutie

9. Angel Whispers treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving voor zowel gebruiker als spirituele coach

10. Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud van het platform van angelwhispers.nl dienen via het contact formulier te worden vermeld


Artikel 5: Gedrag van gebruiker

1. Het is gebruiker niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is  verboden om:
- bedreigende taal te gebruiken naar de spirituele coach
- onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te gebruiken
- racistische of aanstootgevende uitingen te doen
- inloggegevens aan derden te verstrekken, inloggegevens blijven strikt persoonlijk

2. Gebruiker accepteert, dat ondernemer de door hem aangeleverde gegevens en het gedrag van de consument kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van deze algemene voorwaarden


Artikel 6: Bescherming privacy en persoonsgegevens

1. Op het gebruik van de website angelwhispers.nl zijn de privacy voorwaarden van ondernemer van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van gebruiker wordt verwerkt. Ondernemer houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving

2. Angel Whispers verwerkt persoonsgegevens van gebruikers en spirituele coaches ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens
3. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacy verklaring van angelwhispers.nl van toepassing


Artikel 7: Aansprakelijkheid 

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis


Artikel 8: Verwijdering/blokkade account 

1. Gebruiker kan het account te allen tijde via de website (laten) verwijderen

2. Als een gebruiker in strijd handelt met het gestelde artikel 5 lid 1 kan ondernemer, zonder voorafgaande aankondiging, het account van gebruiker blokkeren of verwijderen, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding en/of compensatie. Ondernemer stelt gebruiker op de  hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden


Artikel 9: Betaling  

1. Betaling voor de dienstverlening vindt plaats door middel van aangekochte  credits

2. Credits zijn via de website verkrijgbaar

3. Betaling van de credits geschiedt via internetbankieren

4. Credits zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar

5. Bij het onjuist invullen van uw gegevens en/of geen goede telefoon verbinding verlenen wij geen restitutie


Artikel 10: Overmacht

1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet en de rechtspraak wordt begrepen, verstaan elke van de wil van ondernemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van gebruiker kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht wordt verder in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van ondernemer verhinderen of beperken. In geval van overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst   door ondernemer worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding


Artikel 11: Gebruik dienstverlening

1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de inloggegevens voor het account

2. Gebruiker is aansprakelijk voor het (onrechtmatig) gebruik door derden van de inloggegevens en voor alle handelingen of uitingen die via het account van consument worden gedaan

3. Indien derden zich toegang verschaffen tot het account van gebruiker,  dient gebruiker dit onmiddellijk na ontdekking aan ondernemer te melden

4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die gebruiker mocht lijden als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot zijn account door derden

5. Gebruiker vrijwaart ondernemer volledig, onherroepelijk en onvoorwaardelijk van enige vorderingen die derden mochten doen gelden  als gevolg van schade die ontstaat door onrechtmatig verkregen toegang tot het account van gebruiker


Artikel 12: Referenties

1. Gebruiker heeft de mogelijkheid een referentie te schrijven over een consult dat hij heeft gekregen. De gebruiker staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Angel Whispers voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan

2. Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of onethisch taalgebruik bevatten

- een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een spirituele coach

- een referentie mag geen links en/of scripts bevatten


Artikel 13: Onderhoud, storingen en aansprakelijkheid voor onderhoud en storingen

1. Ondernemer spant zich in om de dienstverlening aan consument zonder storingen te laten verlopen. Ondernemer kan niet instaan voor continue   beschikbaarheid van de diensten

2. Ondernemer kan op elk gewenst moment onderhoud uitvoeren of laten uitvoeren aan het netwerk, servers, websites e.d. Als gevolg daarvan kunnen     diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn. Ondernemer streeft ernaar de overlast hiervan zoveel mogelijk te beperken. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die hieruit kan ontstaan bij consument en/of derden. Ondernemer zal onderhoud, voor zover mogelijk, van tevoren bekend maken via de website

3. Indien omstandigheden ondernemer noodzaken direct onderhoud uit te (laten) voeren (ingeval van bijvoorbeeld storingen) dan bestaat de mogelijkheid dat ondernemer geen tijdige aankondiging kan geven. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die hieruit kan ontstaan bij consument en/of derden

4. Beschikbaarheid van diensten en/of websites van ondernemer wordt niet gegarandeerd. Storingen en onderhoud kunnen voor (tijdelijke) uitval van de dienstverlening zorgen. Ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van deze uitval voor consument en/of derden


Artikel 14: Disclaimer

1. Angel Whispers/Wij/Onze/Deze website: de website 'angelwhispers.nl' waar je je op bevindt

2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen

3. Jij: de gebruiker (bezoeker) van de website

4. De content: alle in de website aanwezige inhoud

5. De diensten van het platform angelwhispers.nl beperkt zich tot het beheren van de website angelwhispers.nl, het beheren van de aangekochte consulten van de gebruikers en het mogelijk maken van contact tussen gebruiker en spirituele coach

6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website: www.angelwhispers.nl

7. Upload dossiers die virussen, bedorven dossiers, of een andere gelijkaardige software of programma’s bevatten die de verrichting van de computer van iemand anders kunnen beschadigen worden niet geaccepteerd


Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij onder andere gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Wanneer wij links naar bestanden en/of websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten en/of diensten door ons worden aanbevolen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

 

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


Artikel 15: Slotbepalingen 

1. Ondernemer is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Ondernemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan consument ter beschikking stellen. Toegang tot het account is in dat geval eerst mogelijk nadat de gewijzigde voorwaarden door consument zijn geaccepteerd. Indien consument de  gewijzigde voorwaarden niet wil accepteren, kan hij zijn account (laten) verwijderen, onverminderd het overige bepaalde in deze algemene voorwaarden

2. De rechtsverhouding tussen ondernemer en consument wordt alleen beheerst door Nederlands recht

3. Op overeenkomsten tussen angelwhispers.nl en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

4. Alle geschillen tussen ondernemer en consument die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien consument zijn woonplaats in het buitenland heeft. Ondernemer en consument zullen niet eerder een beroep doen op  de rechter dan nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten


©2022 Angel Whispers